Üyelik

Organik Kültür Derneği

 

Organik Kültür Derneği’nin 27.12.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2.Olağan Genel Kurulu’nda dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar verilmiştir.

Üyelik ile ilgili dernek tüzük maddeleri aşağıda belirtilmiştir;

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 3 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Asıl Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları;

  • Dernek Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarına katılmak, buralarda konuşmak ve tekliflerde bulunmak,
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na üye seçmek ve seçilmek,
  • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun vereceği temsil sorumluluğunu gereği gibi kullanmak,
  • Aidatlarını zamanında düzenli olarak ödemek,
  • Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir.
  • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asıl üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir.

Üye oyunu bizzat kullanır.

Onursal Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları;

  • İstedikleri dernek Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve diğer bilimsel toplantılarına katılmak, buralarda konuşmak, görüşlerini bildirmek ve tekliflerde bulunmak,
  • İstedikleri dernek çalışma grupları/komisyonlarında yer almak,
  • Onursal üyeler Genel Kurul, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ancak, seçmek ve seçilmek haklarına sahip değildir.

Derneğe üye olmayanlar yönetim kurulu kararı ile çalışma gruplarında/komisyonlarda yer alabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 4 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 5Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokmak,

6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 12Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi 10 TL ve yıllık aidat 25 TL alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.Belirlenen miktarlar dernek üyelerine ve üye olmak isteyenlere ,dernek web sitesi,dernek sosyal medya  platformu, dernek üye e-posta grubu,dernek üye kayıt formu,e-posta v.b. yollarla duyurulabilir.

image15